Když specialisté hledají specialisty

Ať už jste specialista či manažer, skladník nebo právník, ať už hledáte aktivně nebo se třeba jen rozhlížíte po trhu, rádi se s vámi podělíme o vaše pracovní starosti i radosti a pomůžeme vám najít správný směr.

Informace pro kandidáty

ve smyslu platné legislativy níže uvedenou informací plní společnost Future Recruitment, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Florenci 35, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále také jako „Zprostředkovatel“) jako správce stanovenou povinnost informovat subjekty údajů – kandidáty za účelem možnosti poskytnout Společnosti svůj souhlas se zpracováním příslušných osobních údajů v souvislosti s vyhledáním a zprostředkováním zaměstnání, resp. výběrovým řízením spojeným s potenciálním vznikem pracovněprávního vztahu u třetí osoby a dále v souvislosti se zařazením do databáze kandidátů vedené Zprostředkovatelem.

1. Účel zpracování osobních údajů

Zprostředkovatel zpracovává níže uvedené osobní údaje kandidátů za účelem:

(dále jako „účely nalezení a získání zaměstnání“)

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zprostředkovatel zpracovává následující osobní údaje kandidátů pro účely nalezení a získání zaměstnání:

3. Titul zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování osobních údajů je založena následujícími tituly:

Zákonnost zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivých údajů) je založena následujícími tituly:

Pro jednotlivé účely zpracování se zpravidla uplatní jeden titul, i když se pro některé účely zpracování osobních údajů mohou tituly kumulovat.

Zpracování osobních údajů za účelem výkonu činnosti Zprostředkovatele je vykonáváno z titulu plnění smlouvy. Výkon těchto činností zahrnuje především zpracování osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání pro kandidáty a zajištění kandidátů pro zaměstnavatele – klienty Zprostředkovatele pro účely konkrétního výběrového řízení.

Zpracování osobních údajů za jiným účelem, než jak je uvedeno předchozím odstavci je možné pouze se souhlasem subjektu údajů.

Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytným předpokladem výkonu práva. Kandidát má právo poskytnutí souhlasu odmítnout nebo jej může kdykoliv písemně odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založenou na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Se souhlasem kandidáta, který v konkrétním výběrovém řízení neuspěl, uchová Zprostředkovatel jeho osobní údaje za účelem nabídky jeho účasti v jiném výběrovém řízení.

4. Způsob zpracování a zpřístupnění osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů podle této informace byla přijata technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů kandidáta, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v sídle Zprostředkovatele, tj. na adrese se sídlem Praha 1, Na Florenci 35, PSČ 110 00 a to automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Zprostředkovatele, není-li dále upraveno jinak.

S ohledem na vývoj výběrového řízení, je Zprostředkovatel oprávněn získávat a využívat reference předchozích zaměstnavatelů kandidáta, a to za předpokladu, že mu za tímto účelem poskytne kandidát svůj souhlas. Osobní údaje kandidátů zpracovávané podle této informace mohou být za účelem jejich testování v assessment centru při zprostředkování zaměstnání předávány specializované společnosti, o čemž bude kandidát vždy předem informován, a to za předpokladu, že mu za tímto účelem poskytne kandidát svůj souhlas.

Osobní údaje kandidátů zpracovávané podle této informace za účelem vypracování auditu vyžadovaného právními předpisy mohou být předány externím dodavatelům, kteří na základě výběru Zprostředkovatele budou provádět audit vyžadovaný právními předpisy. O společnostech aktuálně provádějících audit budou kandidáti na žádost informováni. Osobní údaje kandidátů zpracovávané podle této informace za účelem vypracování auditu vyžadovaného jinou společností Future Recruitment, s.r.o. budou předávány externím dodavatelům pověřeným provedením auditu nebo přímo společnosti skupiny Future Recruitment, s.r.o., pokud se rozhodne provádět audit samostatně, a to za předpokladu, že kandidát k tomuto předání poskytne Zprostředkovateli svůj souhlas. O společnostech aktuálně provádějících audit budou kandidáti na žádost informováni.

Zprostředkovatel je dále za účelem vyhledání a zprostředkování zaměstnání oprávněn předat životopisy, motivační dopisy nebo jiné dokumenty obsahující osobní údaje kandidátů (ve výše uvedeném rozsahu) potenciálním zaměstnavatelům.

Zprostředkovatel je dále za účelem vyhledání a zprostředkování zaměstnání oprávněn předat životopisy, motivační dopisy nebo jiné dokumenty obsahující osobní údaje kandidátů (ve výše uvedeném rozsahu) potenciálním zaměstnavatelům do zahraničí, a to do

Osobní údaje zpracovávané Zprostředkovatelem podle této informace mohou být dále zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v platné legislativě.

5. Práva kandidáta spojená se zpracováním osobních údajů

Zprostředkovatel vynakládá maximální úsilí k tomu, aby zpracování osobních údajů prováděl transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Kandidát má právo se na Zprostředkovatele kdykoli obrátit, aby získal informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Kandidát má právo si od Zprostředkovatele vyžádat sdělení, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo tyto osobní údaje a informace o zpracování od Zprostředkovatele obdržet. První kopie zpracovávaných osobních údajů bude poskytnuta bezplatně, za další kopie Zprostředkovatel může účtovat přiměřený poplatek, jehož výše bude přiměřená administrativním nákladům spojeným se zpracováním žádosti.

b) Právo na opravu osobních údajů

Pokud se Kandidát domnívá, že jeho osobní údaje, které Zprostředkovatel zpracovává, jsou nepřesné či neúplné, má právo požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

c) Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Kandidát má právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud:

To neplatí, pokud je zpracování údajů Kandidáta nezbytné

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Kandidát má právo požadovat omezení zpracování, pokud

e) Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, má kandidát právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které mu budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kandidát může kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Zprostředkovatel provádí z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování. Stejně tak může kandidát vznést námitku proti zpracování v situaci, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu. V takovém případě Zprostředkovatel osobní údaje již nadále nebude takto zpracovávat pro tento účel.

g) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že kandidát poskytl Zprostředkovateli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, má právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kandidát má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

i) Uplatnění práv

Veškeré žádosti týkající se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů lze zasílat písemně či na e-mailovou adresu gdpr@futurerecruitment.cz

Na žádosti, které se týkají uplatnění práv Kandidátů, bude Zprostředkovatel reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které k němu vedly, bude Zprostředkovatel vždy informovat.

6. Doba zpracování osobních údajů

Uchovávání a zpracování osobních údajů kandidátů Zprostředkovatelem je časově omezeno na období pěti let. Tím není dotčena povinnost Zprostředkovatele uchovávat po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými právními předpisy dokumenty a materiály, obsahující také osobní údaje kandidáta, i po uplynutí této doby, jakož i právo Zprostředkovatele uchovávat dokumenty a materiály, obsahující také osobní údaje kandidáta, i po uplynutí doby pěti let, a to po dobu nezbytnou k uplatnění případných práv Zprostředkovatele.

7. Likvidace osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které Zprostředkovatel nebude v souladu se svou povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů zpracovávat po uplynutí doby pěti let, případně ty, u nichž uplynula doba nezbytná k jejich zpracování, Zprostředkovatel zlikviduje bez zbytečného odkladu za použití odpovídajících technických a softwarových prostředků. Osobní údaje, které se uchovávají v listinné podobě, se likvidují mechanickým zařízením pro ničení písemností (skartovačkou). Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů v informačním systému, osobní údaje na hmotných nosičích (CD) se likvidují výmazem nebo fyzickým zničením příslušného nosiče. Zprostředkovatel si může pro vlastní potřebu ponechat některé informace o kandidátovi pouze po provedení bezpečné anonymizace (tj. vytvoření stavu, kdy výsledná informace nemůže být znovu jakýmkoliv způsobem přiřazena ke konkrétnímu kandidátovi).